Search, View and Navigation

Sistemes d'escalfament

Els sistemes d’escalfament utilitzats per MANGRA, S.A. per mantenir els nivells de temperatura òptims per transvasar i dosificar els diferents líquids utilitzats en l’alimentació animal son el sistema bitubular pels conductors (canonades) i càmeres o serpentins pels dipòsits de recepció o emmagatzematge.

Tant en un sistema con en l’altre es tracte de fer circular aigua calenta pels tubs, càmeres i serpentins.

A MANGRA, S.A. per escalfar aquesta aigua fem servir i fabriquem diferents sistemes d’escalfament, entre els quals:

  1. CALDERES DE GASOIL O GAS
  2. INTERCANVIADORS ELÈCTRICS
  3. INTERCANVIADORS DE CALOR (VAPOR/AIGUA) TUBULARS

Els INTERCANVIADORS ELÈCTRICS són recipients o acumuladors d’aigua que tenen un diàmetre i dimensions adequats a la quantitat d’aigua que s’ha d’escalfar. L’aigua s’escalfa mitjançant un número determinat de resistències elèctriques (vats) situades dins del recipient i que escalfen l’aigua que circula dins d’aquest.

Els INTERCANVIADORS DE CALOR TUBULARS (VAPOR/AIGUA) utilitzen el vapor sobrant de les calderes de vapor que hi ha en la majoria de les fàbriques. En aquest cas igual que en els intercanviadors elèctrics aprofitem la circulació del vapor pel serpentí i escalfem l’aigua a la temperatura adequada mitjançant un determinat nombre de vàlvules termostàtiques.

D’altra banda cal destacar que tan important son els sistemes d’escalfament com el fet de calorifugar o aïllar les canonades i els tancs d’emmagatzematge per evitar pèrdues de calor i en conseqüència estalviar energia. Per fer-ho utilitzem mantes de fibra de vidre fixades amb xapa d’alumini semidur i així garantim un òptim calorifugat o aïllament.Copyright © 2012 - MANGRA, S.A. Carrer Fontcuberta 1,
P.I. La Coromina 08560 Manlleu - Barcelona.
Telf. Oficina: +34 93 850 65 64 // Fax: +34 93 851 43 00 // mangrasa@mangrasa.com